Реєстрація пайового інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд: створення пайового інвестиційного фонду, порядок створення пайового інвестиційного фонду

РЕЄСТРАЦІЯ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

Опис

Компанія BMG має 10 річний досвід надання послуг по створенню і реєстрації пайового інвестиційного фонду в Україні. BMG успішно реалізувало більше 1000 проектів, відкрили більше 100 фінансових організацій і отримали понад 300 ліцензій на фінансову діяльність.

Послуги BMG по створенню пайового інвестиційного фонду:

 • Термін реєстрації ПІФ: 2-4 місяці
 • Тип послуги: реєстрація ПІФ “під ключ”
 • Гарантія: гарантуємо виконання послуг в повному обсязі в термін
 • Спосіб оплати: згідно договору
 • Вартість послуг: за запитом
 • Досвід з 2008 року

Отримати безкоштовну консультацію з приводу реєстрації пайового інвестиційного фонду Ви можете за телефоном: +380442211110 або залишивши заявку на сайті, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом:

  Вже працюють з нами:

  Пайовий інвестиційний фонд

  Пайовий інвестиційний фонд це - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

  Мінімальний обсяг активів пайового фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як інституту спільного інвестування.

  Реєстрація пайового інвестиційного фонду

  Пайовий фонд створюється компанією з управління активами.

  Створення пайового інвестиційного фонду здійснюється в такій послідовності:

  1. Прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про створення пайового інвестиційного фонду.
  2. Затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами регламенту;
  3. Подання до Комісії документів для реєстрації пайового інвестиційного фонду та внесення відомостей про ПІФ до Реєстру.
  4. Реєстрація Комісією регламенту, внесення відомостей про пайовий інвестиційний фонд до Реєстру, присвоєння коду згідно з Реєстром та видача свідоцтва про внесення до Реєстру.
  5. Укладення договорів з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем активів пайового інвестиційного фонду, депозитарієм.
  6. Укладення в разі потреби договору з андеррайтером.
  7. Затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.
  8. Подання до Комісії документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.
  9. Реєстрація Комісією проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та видача компанії з управління активами свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів.
  10. Присвоєння інвестиційним сертифікатам міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

  Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду є компанія з управління активами такого ПІФ.

  Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.

  У період між внесенням відомостей про пайовий інвестиційний фонд до Реєстру та реєстрацією проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами ПІФ не має права вчиняти за рахунок та в інтересах такого фонду будь-які дії, крім тих, що спрямовані на реєстрацію проспекту емісії його інвестиційних сертифікатів.

  Функціонування пайового інвестиційного фонду

  Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в її управлінні.

  Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах ПІФ з обов’язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду.

  Активи пайового інвестиційного фонду, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім’я компанії з управління активами з обов’язковим зазначенням реквізитів такого фонду.

  Участь у пайовому інвестиційному фонді

  Учасник пайового фонду - юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду.

  Учасники пайового фонду не мають права впливати на діяльність компанії з управління активами.

  Учасники пайового фонду не відповідають за зобов’язаннями пайового фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю пайового інвестиційного фонду, тільки в межах належних їм інвестиційних сертифікатів фонду, крім учасників пайового інвестиційного фонду, до складу активів яких входять акції банків, які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону.

  Фізична особа може бути учасником венчурного інвестиційного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

  Регламент пайового інвестиційного фонду

  Особливості функціонування пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.

  Регламент повинен містити:

  1. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів.
  2. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів.
  3. Порядок виплати дивідендів пайовим інвестиційним фондом (для закритого пайового фонду, якщо така виплата передбачена його регламентом).
  4. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду.
  5. Інвестиційну декларацію.
  6. Відомості про компанію з управління активами.

  Припинення пайового інвестиційного фонду

  Пайовий інвестиційний фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

  Компанія з управління активами пайового фонду приймає рішення про його ліквідацію у разі, якщо:

  1. Вартість активів пайового фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.
  2. Закінчився строк діяльності пайового інвестиційного фонду (для строкового пайового фонду).
  3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру.
  4. Протягом одного місяця після закінчення дії договору із зберігачем активів пайового інвестиційного фонду строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншим зберігачем активів пайового фонду.
  5. Анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
  6. Анульовано ліцензію, видану зберігачу активів пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено компанією з управління активами протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів пайового фонду.
  7. В інших випадках, передбачених законодавством.

  Отримати безкоштовну консультацію:

   НОРМАТИВНІ АКТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

   Нормативно-правова база

   01.  Закон України: Про інститути спільного інвестування

   02.  Ліцензійні умови: Провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

   03.  Професійні вимоги: До головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

   ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

   Етапи створення Пайового інвестиційного фонду

   01.  Прийняття рішення

   Рішення про створення пайового фонду, затвердження проекту його статуту та приватне розміщення сертифікатів пайового фонду

   02.  Приватне розміщення

   Оплата повної номінальної вартості сертифікатів пайового фонду з метою формування початкового статутного капіталу

   03.  Проспект емісії

   Затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

   04.  Реєстрація випуску

   Свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів, регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та звіту про результати приватного розміщення

   ЯКІ УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВИКОНАТИ

   Вимоги до створення КУА

   регистрация финансовой компании

   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ КУА

   Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.

   СТАТУТ КУА

   Компанія з управління активами, у статуті має зазначити відомості про:

   • Види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник.
   • Заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством.
   • Здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення».
   • Створення резервного фонду компанії з управління активами.
   • Уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов’язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
   • Структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну Діяльність на фондовому ринку.

   РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КУА

   Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії КУА.

   ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КУА

   У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії.

   Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб компанії з управлінню активами є прозорою та такою, що відповідає вимогам Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.

   Для юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.

   Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

   Фінансовий (майновий) стан фізичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.

   Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі не меншому, ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

   ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ КУА

   Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією повинна становити не менше ніж 30 м кв., а його відокремленим структурним підрозділом – не менше ніж 20 м кв. відповідно.

   УЧАСТЬ В СРО КУА

   Компанія з управління активами отримує ліцензію КУА за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

   ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ КУА

   Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії КУА на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами – не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

   ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА КУА

   Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.

   Керівник або виконуючий обов’язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку), повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.

   ВИМОГИ ДО ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА КУА

   Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:

   • Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).
   • Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.
   • Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
   • Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі.

   ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ

   Для початку роботи необхідно надати:

   1. Дані про засновників і кінцевих бенефіціарів.
   2. Дані про Приміщення (фізичну адресу, за якою буде знаходитися компанія).
   3. Дані про Керівника, Головному бухгалтера, Відповідальним за фінансовий моніторинг (може бути особі Директора / Головного бухгалтера): копію паспорта та ідентифікаційного, диплом, трудова книжка.
   4. Дані про персонал КУА.
   5. Планована назва Компанії.

   Консультація Безкоштовно!

   Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!

    Отзывы БМГ, bmg

    Замовити послугу

    ЗАМОВИВШИ У НАС ПОСЛУГУ ВИ ОТРИМУЄТЕ

    01.  Консультування

    Допомагаємо, консультуємо і знаємо як вирішити поставлені завдання

    02.  Схему роботи

    Погоджуємо і даємо робочі інструменти для реалізації планів

    03.  Термін

    Важливий результат, а не процес. Терміни проговорюються на початку

    04.  Гарантію

    Беремося за виконання роботи, в якій впевнені, за результат відповідаємо

    Залиште Заявку!

    Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

     ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

     Про Нас

     Ми знаємо, що для Вас важливий результат, а не процес. Більше 10 років роботи на ринку, більше 1000 успішно реалізованих проектів, ми знаємо як отримати потрібний результат в термін

     Досвід

     Досвід більше 10 років, понад 1000 успішних проектів по всій Україні

     Професіоналізм

     У нас працюють практикуючі фахівці з досвідом роботи від 5 років

     Гарантія

     Ми гарантуємо в договорі виконання того чи іншого проекту

     10

     Років досвіду

     100

     Відкритих компаній

     300

     Отриманних ліцензій

     1000

     Успішних проектів

     МИ ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

     Наші Клієнти

     клиенты бмг, dtek
     клиенты бмг, metinvest
     клиенты бмг, pokupon
     клиенты бмг, metal-yapi
     клиенты бмг, e-groshi
     клиенты бмг, e-rassrochka
     клиенты бмг, aeg
     клиенты бмг, райффайзен